Dutch Bibliographic Information

Foreign Language Equivalents for Bibliographic Information : DUTCH

Created: 96/06/19 Updated: 96/07/23 Questions and Comments to: hfraser@yorku.ca
Jump to: Table of Contents

Table of Contents


Cardinal Numbers

een               1

twee              2

drie              3

vier              4

vijf              5

zes               6

zeven              7

acht              8

negen              9

tein              10

elf               11

twaalf             12

dertien             13

veertien            14

vijftein            15

twintig             20

dertig             30

veertig             40

vijftig             50

zestig             60

zeventig            70

tachtig             80

negentig            90

honderd             100

Jump to:
Table of Contents : Dutch


Ordinal Numbers

eerste             first

tweede             second

derde              third

vierde             fourth

vijfde             fifth

zesde              sixth

zevende             seventh

achtste             eighth

negende             ninth

tiende             tenth

Jump to:
Table of Contents : Dutch


Glossary of Bibliographic Terms


Alphabetical Index

A / B / D-E / G-H / I-K / L-M / O-P / R-S / T / U / V / W-Z

A
aanhangsel           appendix

aantekening           note

aanvulling           supplement

abonnement           subscription

afdeling            section, division

aflevering           issue

afzonderlijk          single, separate

auteursrecht          copyright

Return to Alphabetical Index

B
band              volume

beeld              picture, portrait

bestellen            order

bewerkt             revised

bibliotecaris          librarian

biblioteek           librarian

bijdrage            contribution

bijgewerkt           revised

bijlage             appendix, supplement

bijvoegsel           supplement

bladwijzer           index

bladzijde            page

boekhandel           bookshop

boekhandelaar          bookseller

brief              letter

brochure            pamphlet

buitenland           pamphlet

Return to Alphabetical Index

D – E
deel              volume, part

driemaandelijks         quarterly

druk              edition

drukkerij            printer's

exemplaar            copy

Return to Alphabetical Index

G – H
gebonden            bound

gedicht             poem

genootschap           society

geredigeerd           edited

geschiedenis          history

gestorven            died

halfjaarlijk          half-yearly

handelingen           proceedings

handschrift           manuscript

herdruk             reprint

herzien             revised

Return to Alphabetical Index

I – J – K
inleiding            introduction

jaar              year

jaarboek            yearbook

jaargang            volume, year

jaarlijks            annual

korting             discount

kwartaalblad          quarterly

Return to Alphabetical Index

L – M
lid               member

losse nummers          singel numbers

maandblad            monthly publication

maandelijks           monthly

maatschappij          company, society

mededeling           communication

medewerker           contributor, collaborator

medewerking           collaboration

Return to Alphabetical Index

O – P
omgewerkt            revised

onderzoek            research

ongedrukt            unpublished

oplaag             edition

oud nummer           back number

overdruk(je)          offprint

overzetting           translation

pers              press

prijs              price

Return to Alphabetical Index

R – S
redacteur            editor

redactie            editing, editorial office

rede              speech

reeks              series

register            index

rekening            bill

ruil(ing)            exchange

samengebracht, samengesteld   compiled

samenvatting          summary

stuk              part

Return to Alphabetical Index

T
tabel              table

ter inzage           on approval

ter perse            in the press

tijdschrift           periodical

toegevoegd           added

tooneelstuk           play

Return to Alphabetical Index

U
uitgave             edition

uitgebreid           enlarged

uitgegeven           edited, published

uitgekozen           selected

uitgeverij           publishing house

uitkomen            come out

uitlegging           commentary

uitverkocht           out of print

Return to Alphabetical Index

V
veertiendaags          fortnightly

verbeterd            corrected, improved


vereniging           society

verhaal             story

verhandelingen         proceedings

verklaring           commentary

vermeerderd           enlarged

verschijnen           appear

vertaling            translation

vertelling           story

verzameld            collected

verzameling           collection, series

verzending           dispatch

vlugschrift           pamphlet

voorbereiding          preparation

voorbericht, voorrede, 

voorwoord         preface, forward

Return to Alphabetical Index

W – Z
wekelijks            weekly

woord vooraf          preface

woordenboek           dictionary

word vervolgd          to be continued

zelfde             same

Jump to:
Table of Contents : Dutch